Aktuálně z Renocaru

Limit ceny pro odpisy vozidel.

V rámci konsolidačního balíčku, který schválila Poslanecká sněmovna, došlo i k úpravě podmínek a limitu vstupní ceny pro odpisy vozidel kategorie M1. Nové podmínky vstoupí v účinnost po schválení Senátem a Prezidentem ČR, a to od 1. ledna 2024.

Novela omezuje nárok na odpočet daně u osobních automobilů maximální částkou 420 000 Kč. U ceny automobilu převyšující 2 mil. Kč tak nebude možné uplatnit nárok na odpočet DPH.

Skladové vozy

Nabídka operativního leasingu

Novela zákona o daních z příjmu – limitace vstupní ceny automobilů

Vstoupí-li v účinnost dne 1. 1. 2024 aktuální verze návrhu novely zákona o daních z příjmů, vstupní cena vozidel kategorie M1* bude limitována částkou 2 mil. Kč. Tato hranice by měla platit jak pro vstupní cenu, zvýšenou vstupní cenu, tak i změněnou vstupní cenu. S nabytím účinností novely tak již nebude možné uplatnit daňové odpisy, které budou v úhrnu převyšovat částku 2 mil. Kč na jedno vozidlo kategorie M1.

Pokud jde o operativní leasing, zde by mělo být toto omezení uplatňováno pouze u pronajímatele, tj. u nájemce zákon žádnou specifickou limitaci daňové uznatelnosti nestanovuje. Jiné to je ovšem u finančního leasingu, u kterého se tato limitace uplatňuje u nájemce. Jedná se pouze o takové úplaty finančního leasingu, jehož předmětem je vozidlo kategorie M1. I v tomto případě by daňově uznatelným nákladem měly být úplaty do úhrnné výše 2 mil. Kč, přičemž v rámci daného zdaňovacího období bude moct být uplatněna pouze poměrná část z 2 mil. Kč. Při odkoupení po skončení leasingu by pak vstupní cena u těchto vozidel měla činit nejvýše rozdíl mezi částkou 2 mil. Kč a úhrnem zaplacených úplat, které představovaly daňově uznatelný náklad.

V případě vyřazení automobilu by daňová zůstatková cena měla být pouze v takové výši, jako by byl automobil odepisován ze vstupní ceny bez limitace. Tato úprava má za cíl, aby daňově neuznatelná část odpisů nemohla být v základu daně uplatněna ani při vyřazení vozidla (ve formě vyšší zůstatkové ceny). Zároveň při prodeji vozidla nepůjde využít ani ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP (tj. pravidlo, že příjem související s nedaňovým nákladem nepodléhá zdanění).

* Jedná se o vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.

zdroj: Ernst & Young Global Limited