Pravidla soutěže na facebookových stránkách RENOCAR, a.s.

[1] Tato pravidla závazně upravují podmínky soutěže společnosti RENOCAR, a.s. o knihu Igora Brezovara, která probíhá na facebookových stránkách společnosti RENOCAR, a.s. https://www.facebook.com/Renocar/https://www.facebook.com/renocarmini nebo https://www.facebook.com/renocarbmwmotorrad (dále jen "Soutěž")


[2] Organizátorem soutěže je společnost RENOCAR, a. s. se sídlem Podolí 445, PSČ 66403, IČO 00487121, (dále jen “organizátor”).


[3] Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku. Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.


[4] Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem.


[5] Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké Organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže. V případě, že výhercem se stane osoba, která je zaměstnancem společnosti organizátora, nebo osoba jemu blízká, výhra nebude předána. Výhra rovněž nebude předána výherci v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodně podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která pomohla danému účastníku k získání výhry.


[6] Ze soutěže budou vyřazeny všechny soutěžní příspěvky nesplňující podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující prvky vulgarity a rasové, etnické či náboženské diskriminace, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.


[7] Účastník vkládá soutěžní příspěvky ve formě komentářů pod facebookový příspěvek se soutěžní výzvou na facebookové stránce Renocar.


[8] Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.


[9] Soutěž trvá vždy od momentu zveřejnění soutěžního příspěvku po datum konce soutěže specifikované v soutěžním příspěvku.


[10] Účastník odesláním příspěvku do soutěže uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění a dále prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval a užíval všemi způsoby.


[11] Po skončení soutěže vyhodnotí porota určená organizátorem soutěže zveřejněné soutěžní příspěvky a vybere vítězný příspěvek. Kritériem výběru je blízkost soutěžního příspěvku ke správné odpovědi, rychlost zveřejnění soutěžního příspěvku v případě shody, případně další kritéria dle uvážení poroty. Výběr vítěze je zcela na rozhodnutí poroty. Autor vítězného příspěvku získá cenu vyhlášenou organizátorem soutěže.


[12] Výherce bude kontaktován Organizátorem soutěže prostřednictvím komentáře vloženého pod soutěžní facebookový příspěvek. Pokud se výherce o výhru nepřihlásí prostřednictvím soukromé zprávy do 7 dnů a pokud do 10 dnů od vyhlášení soutěže nezašle organizátorovi prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon pro doručení výhry, jeho nárok na výhru zaniká.


[13] Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a veškeré výhry jsou proto právně nevymahatelné. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat z a jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.


[14] Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že organizátor je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora, včetně webových stránek a profilů organizátora na sociálních sítích.


[15] Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníků, s účastí v soutěži či užíváním výher.
 

V Brně dne 30.11.2020