Obchodní podmínky

1.3.2017 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti

RENOCAR, a. s.
Podolí 445
66403 Podolí u Brna
IČ 00487121
DIČ CZ00487121
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4438

Provozovna:

Řipská 5, 627 00 Brno Slatina

 

(dále společně jen jako „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.renocar.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.renocar.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet").

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.a. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a tzv. recyklačního poplatku. Údaje o druhu zboží a ceně tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu e zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.b. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.c. Pro objednání zboží kupující objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu a vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. b) až e) občanského zákoníku o:
- označení objednávaného zboží a jeho hlavních vlastnostech,
- ceně zboží, případně způsobu jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“ ).

3.d. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“, tímto úkonem učiní kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“ ).

3.e. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.f. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

3.g. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) anebo pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

3.h. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží").

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího na adrese Renocar as, Řipská 5c, 627 00 Brno
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího - platba předem;

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

Účinky odevzdání zboží kupujícímu nastávají okamžikem, kdy dopravce zboží kupujícímu předá, nebo kdy jej kupující osobně vyzvedne od prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.a Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné v případech, jde-li o dodávku:

I) zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícímu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

II) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

III) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

IV) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

V) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, novin, periodik nebo časopisů.

6.b. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.a. těchto podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@renocar.cz (uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu). Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy použít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud kupující v této lhůtě odstoupení od kupní smlouvy odešle.

6.c. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.b obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující se zavazuje prodávajícímu vrátit zboží nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu, ve stavu, v jakém bylo při převzetí kupujícím včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody apod.) a příslušenství. Poruší-li kupující shora povinnost dle shora uvedené věty tohoto ustanovení, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Zakoupené zboží kupující doručí do provozovny firmy RENOCAR,a.s., Brno, Řipská 5c, 627 00. Zboží je třeba zaslat nejlépe doporučeně a pojištěné. Nelze zasílat vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6.d. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.c. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.e. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.b. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti.

6.f. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.a. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

7.b. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady, zejména, že:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.c. V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené shora v čl. 7 odst. 7.a. obchodních podmínek, má kupující právo:
I) požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
II) pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti;
III) není-li postup dle bodů i) a ii) shora možný, může kupující odstoupit od kupní smlouvy,
IV) je-li postup dle bodů i) až iii) shora vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.d. Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, respektive výměnu součásti zboží, týká-li se vada pouze součásti zboží, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy také v následujících případech:
I) pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě,
II) pokud kupující nemůže zboží řádně užívat pro větší počet odstranitelných vad.

7.e. Kupující má namísto práv popsaných v čl. 7 odst. 7.c. a 7.d. obchodních podmínek vždy právo na přiměřenou slevu u kupní ceny zboží, a to v případě výskytu jakékoliv vady. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.f. Práva z vad zboží popsaná shora v čl. 7 odst. 7.c. až 7.e. obchodních podmínek má kupující bez ohledu na to, zda zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím, nebo zda se vada vyskytla na zboží ve lhůtě uvedené níže v čl. 7 odst. 7.g. obchodních podmínek.

7.g. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím.Shora uvedené neplatí v následujících případech:
I) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
II) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
III) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, 
IV) vyplývá-li to z povahy věci

7.h. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.i. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

7.j. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: RENOCAR,a.s. Brno, Slatina, Řipská 5c, PSČ 627 00.

7.k. Zákazník je povinen překontrolovat před převzetím zásilku není-li poškozená. V žádném případě nedoporučujeme podepisovat řidiči převzetí před důkladnou kontrolou zboží. V případě zjevného poškození je nutné s řidičem sepsat protokol o poškození zásilky. Na reklamace mechanického poškození výrobku zjištěné po podpisu přepravního listu a odjezdu dopravce nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky dopravce.

8. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky třetí osobou. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku sděluje kupujícímu následující údaje:
I) údaje prodávajícího jsou RENOCAR,a.s., IČ: 00487121, se sídlem Česká republika, Podolí 445, Podolí u Brna PSČ 664 03, e-mail: info@renocar.cz, telefon: +420 710 888 105,
II) údaje ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 písm. b) až e) občanského zákoníku jsou uvedeny v objednávce ve smyslu čl. 3 odst. 3.c. obchodních podmínek,
III) údaje o právech z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a podmínky pro uplatňování těchto práv  sou uvedeny v čl. 6 a 7 obchodních podmínek,
IV) údaje o funkčnosti digitálního obsahu zboží, včetně technických ochranných opatření jsou uvedeny u popisu konkrétního zboží na webovém rozhraní obchodu,
V) údaje o součinnosti digitálního obsahu zboží s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, jsou uvedeny u popisu konkrétního zboží na webovém rozhraní obchodu.

Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku sděluje kupujícímu následující údaje:
I) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní obchodu nevznikají prodávajícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, vyjma základní sazby odměny poskytovatele internetového připojení kupujícího,
II) podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 obchodních podmínek,
III) v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující náklady za navrácení zboží v případě, že zboží nebude pro svou povahu možné vrátit obvyklou poštovní cestou.

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY KEY BOX

Tyto podmínky společnosti RENOCAR, a.s. upravují vzájemná práva, povinnosti mezi společností RENOCAR, a.s. a zákazníkem společnosti RENOCAR při využívání služby „Key Box“ pro převzetí nebo předání vozidla zákazníka do servisu RENOCAR.

Zařízením Key Box se pro účely těchto podmínek rozumí technické zařízení stojící mimo objekt servisu společnosti, které umožňuje 24 hodin denně přijímat vozidla zákazníků do servisu RENOCAR a po provedení servisu tyto vozidla vydávat zpět a umožnit bezhotovostní platbu za poskytnuté služby.

Postup pro využití služby Key Box. Zákazník servisu RENOCAR při objednání termínu servisu uvede, že má zájem využít předání vozidla do servisu nebo převzetí vozidla ze servisu prostřednictvím služby Key Box. Nejpozději 24 hodin před datem předání vozidla do servisu zašle servisní poradce RENOCAR na email zákazníka číslo zakázky pro odsouhlasení rozsahu servisu neb oprav s předběžnou cenou. Po odsouhlasení rozsahu oprav zarezervuje servisní poradce RENOCAR pro zákazníka zařízení Key Box, a to na dobu jednoho pracovního dne, který bude předcházet plánovanému termínu přijetí vozidla do servisu. Na telefonní číslo uvedené zákazníkem obdrží zákazník přihlašovací PIN. Zadáním čísla zakázky a odesláním PIN bude zákazníkovi umožněn přístup do zařízení Key Box, kde si zákazník vyzvedne zakázkový list k objednaným servisním pracím nebo opravě a odevzdá klíč od vozidla. Po marném uplynutí data a času sjednaného termínu přijetí auta do servisu, bude přístup zákazníka do zařízení Key Box odmítnut.

Pokud má zákazník zájem na využití předání vozidla do servisu RENOCAR bez předchozí objednávky servisu nebo objednání služby Key Box, je zákazníkovi tato služba umožněna pouze v případě, že je v daném okamžiku k dispozici volné zařízení Key Box. Zákazník, za účelem vložení klíče od servisovaného vozidla do zařízení Key Box, uvede RZ servisovaného vozidla a své telefonní číslo. Za účelem uzavření objednávky na servisní práce nebo opravu vozidla bude servisní poradce RENOCAR zákazníka kontaktovat, a to do 24 hodin, nejdříve však první pracovní den, od vložení klíče do zařízení Key box.

V případě, že vozidlo nebude zákazníkem ve stanovené lhůtě předáno, je zákazník povinen dohodnout se servisním poradcem RENOCAR nový náhradní termín předání.

Po vložení klíče je zákazník povinen zařízení Key Box uzavřít. Servisní poradce RENOCAR není oprávněn s vozidlem jakkoliv manipulovat před pořízením fotodokumentace vozidla. V případě zjištění poškození vozidla, které není předmětem opravy, není servisní poradce RENOCAR oprávněn s vozidlem manipulovat aniž by kontaktoval zákazníka.

Před vložením klíče do zařízení Key Box je zákazník povinen servisované vozidlo zaparkovat na označeném parkovacím místě, které se nachází vedle Key Boxu. Zákazník bere na vědomí, že parkovací místo je pod trvalým videodozorem.

Po ukončení opravy nebo servisních prací informuje servisní poradce RENOCAR zákazníka, že vozidlo je opravené a jaká je cena opravy vozidla. V případě, že zákazník má zájem na převzetí vozidla ze servisu prostřednictvím zařízení Key Box, bude faktura za servisní práce a klíče od vozidla vloženy do zařízení Key Box pod číslem zakázky. Zákazník obdrží na uvedený telefon přihlašovací PIN. Zákazník je povinen převzít vozidlo prostřednictvím zařízení Key Box ve lhůtě do 24h od odeslání (doručení) přihlašovacího PIN. Vozidlo pro převzetí přistaví RENOCAR na označeném parkovacím místě, které se nachází vedle zařízení Key Box. Stav vozidla po přistavení bude fotozdokumentován. V případě, že vozidlo nebude zákazníkem ve stanovené lhůtě převzato, je zákazník povinen dohodnout se servisním poradcem RENOCAR nový náhradní termín převzetí.

pro otevření zařízení Key Box vloží číslo zakázky a doručený PIN. V případě, že se jedná o bezplatný servis otevře se zařízení Key Box s fakturou a klíčem. V případě, že se jedná o úplatný servis, otevře se Samoobslužný box po úhradě vystavených faktur. Faktury lze uhradit platební kartou prostřednictvím platebního terminálu, který je součástí zařízení Key Box. Zákazník je povinen po převzetí klíče vozidlo ihned zkontrolovat. V případě zjištění poškození vozidla je povinen toto poškození bezodkladně nahlásit RENOCAR.

Nebezpečí škody na vozidle předané k servisu nebo opravě přechází na RENOCAR okamžikem vyjmutí vloženého klíče k vozidlu servisním poradcem ze zařízení Key Box. Po provedeném servisu nebo opravě přechází nebezpečí škody na vozidle okamžikem, kdy RENOCAR umožní zákazníkovi převzít vozidlo, tedy vložením klíče do zařízení Key Box a odesláním PIN na telefonní číslo zákazníka.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování

Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

RENOCAR,a.s.
IČ: 00487121,
se sídlem Česká republika, Podolí 445,
Podolí u Brna PSČ 664 03,
Adresa pro doručování: Brno, Řipská 5c, PSČ 627 00
e-mail: info@renocar.cz
telefon: +420 810 888 105

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ..........

Datum objednání zboží .............

Datum obdržení zboží ................

Jméno a příjmení spotřebitele ....................

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum ...............